Wireless Authentication

ระบบพิสูจน์ตัวตน
คำแนะนำ
ระบบพิสูจน์ตัวตนสำหรับใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ.2550
  1. สมัครลงทะเบียนได้เอง และจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ
  2. เจ้าหน้าที่ท่านใดยังไม่มี ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. สำหรับผู้ใช้งาน ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เองที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน
  4. หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ อาคาร 29 ชั้น 2 เบอร์ 2933